Rådgivning

Hos On­li­neCi­ty er vi pas­sio­ne­re­de om­kring hvor­dan tek­no­lo­gi æn­drer vo­res hver­dag.

Pas­sio­ne­re­de, men ikke fa­na­ti­ske. Blot for­di en sær­lig mo­bil kampag­ne el­ler di­gi­tal in­ve­ste­ring vir­ke­de for én virk­som­hed, er det ikke sik­kert den vir­ker for din. Og må­ske er den gode idé idag, for­æl­det imor­gen. I den di­gi­ta­le ver­den op­står der hele ti­den nye ka­na­ler, nye mu­lig­he­der, ny kun­de­ad­færd og ikke mindst nye for­vent­nin­ger.

Læs mere om Rådgivning »

Proces

Strategi

Stra­te­gi hand­ler - skå­ret ind til be­net - om vej­en fra hvor vi er, og frem til der, hvor vi øn­sker at være.

Men hvor­dan plan­læg­ger vi stra­te­gisk i en tur­bu­lent, dy­na­misk og net­værks­ba­se­ret ver­den, der i sti­gen­de grad er dre­vet af mo­bi­le, so­ci­a­le og an­dre tek­no­lo­gi­er?

On­li­neCi­ty hjæl­per med at iden­ti­fi­ce­re de vig­tig­ste di­gi­ta­le ind­sats­om­rå­der ift. din virk­som­heds mar­keds­fø­rings­mæs­si­ge og stra­te­gi­ske ud­for­drin­ger. Vi ved at der ikke fin­des to ens virk­som­he­der, og der­for ta­ger vo­res rå­d­giv­ning al­tid af­sæt i en grun­dig ana­ly­se af din virk­som­hed, dens mar­keds­fø­rings­mæs­si­ge ud­for­drin­ger og din kon­kre­te stra­te­gi­ske pro­blem­stil­ling.


 Kreativitet

Vi el­sker at snak­ke ide­er og kre­a­ti­ve op­læg, og vi har de kre­a­ti­ve kom­pe­ten­cer, ind­sig­ter og tek­no­lo­gi­ske knowhow, der skal til for at navi­ge­re sik­kert i di­gi­talt far­vand.

Der kan ef­ter­hån­den ikke læn­ge­re være no­gen tvivl om at me­di­eland­ska­bet har æn­dret sig fun­da­men­talt. Mæng­den af di­gi­ta­le touch po­ints sti­ger ha­stigt, og kon­ver­gens sker på tværs af alle on­li­ne ka­na­ler og me­di­er. Kre­a­ti­vi­tet hand­ler dog ikke kun om at være til­ste­de på alle me­di­er. Kre­a­ti­vi­tet hand­ler hel­ler ikke kun om sjove ide­er, skæ­ve tan­ker,  “Li­kes” el­ler “Awa­re­ness”. Kre­a­ti­vi­tet er et stra­te­gisk værk­tøj, som løf­ter din for­ret­ning og ska­ber lang­tids­hold­ba­re løs­nin­ger, kon­cep­ter og pro­duk­ter.

Kre­a­ti­vi­tet er fun­da­men­tet, der gør gode idéer til god for­ret­ning. Med ud­gangs­punkt i den spe­ci­fik­ke for­ret­nings­mæs­si­ge si­tu­a­tion og stra­te­gi­ske ud­for­dring  ud­vik­ler vi sto­re og små kre­a­ti­ve kon­cep­ter for vo­res kun­der. 
 

Teknologi

Tek­no­lo­gi er ker­nen i vo­res for­ret­ning.

Vo­res tek­no­lo­gi ydel­ser om­fat­ter alt fra ud­ar­bej­del­se af krav­spe­ci­fi­ka­tion og gen­nem­gang af kon­trak­ter, til dyb­de­gå­en­de tek­ni­ske tests og ana­ly­ser, in­den for mail ser­vi­ces, ba­ck­up ser­vi­ces, da­ta­ba­se ser­vi­ces, op­byg­ning af web og API ser­vi­ces, samt vir­tu­el­le mil­jø­er (ser­ver, de­sk­top og ap­pli­ka­tio­ner).

Vi har set når det vir­ker, og vi har prø­vet når det går galt. Uan­set om du øn­sker at kom­me godt fra start el­ler op­ti­me­re dit nu­væ­ren­de se­tup, kan vi med vo­res man­ge­åri­ge er­fa­ring og bre­de tek­no­lo­gi­ske know-how sand­syn­lig­vis hjæl­pe dig.

 


Udvalgte kunder vi er udført rådgivningsarbejde for

 • Danmarks største gå-i-byen app

  Case ı

  I efteråret 2012 lancerede Carlsberg Danmarks største gå-i-byen app, med navnet CrowdIt.

  Med CrowdIt har man altid guiden til sin bytur lige ved hånden, når man sidder sammen med vennerne og skal finde et sted at gå ud. CrowdIt app’en har informationer om barer, diskoteker og musiksteder, uanset om man kan købe Carlsbergs produkter eller ej. Formålet har været at bygge en app, der er målrettet brugerne uafhængig af brands.

  Ifm. udviklingen og lanceringen, har OnlineCity hjulpet Carlsberg med idé og konceptudvikling samt udarbejdelse af den tekniske kravspecifikation, inkl. cloud setup med globale skaleringsmuligheder.

 • Gæster i restauranten

  Case ı

  Jensens Bøfhus ved, erfaringsmæssigt, at større kultur- og sportsbegivenheder, der transmitteres i TV, holder forbrugerne væk fra restauranten. En vigtig håndboldlandskamp, X-Factor finale, et kongeligt bryllup eller Vild med Dans kan altså have en ret omfattende betydning for omsætningen på en enkelt aften.

  For at kompensere for den manglende restaurant indtjening udviklede OnlineCity, i samarbejde med Jensens Bøfhus, idéen om at sende SMS beskeder med Jensens Take-Away tilbud selvsamme dag, for på den måde at kompensere for den manglende restaurant indtjening.

  Dette har vist sig at være en kæmpe success, og er nu standard procedure ved større TV aftener.

  Ikke nogen langhårede analyser. Ikke nogen teknisk tunge løsninger, som ingen kan forstå. Kun SMS og købmandskab. Simpelt, billigt og ekstremt effektivt.

 • Kundeklub & loyalitet

  Case ı

  Der er mange holdninger og ideer til det at have en kundeklub og opbygge kundeloyalitet. Èn ting er dog sikkert, hvis man følger i andres fodspor kommer man aldrig foran.

  Det ved de hos Bog & idé. Derfor tog de kontakt til OnlineCity, mhp. udvikling af en ny og innovativ kundeklub med navnet FLIP.

  OnlineCity faciliterede den indledende kreative proces, udarbejdede kundetyper og strategiske målsætninger samt udviklede en skalerbar og fremtidssikret eMarketing løsning, der idag betyder at Bog & idé har 100.000 medlemmer i deres kundeklub.

  Loyale kunder er nøglen til forbedret lønsomhed, da de kommer igen, køber mere og anbefaler til andre, og fra starten har vi været meget opmærksomme på at levere et koncept og en løsning, der fokuserer på netop muligheden for at opbygge loyalitet fra det enkelte kundeklub medlem, fremfor blot at få en million mere eller mindre tilfældige personer ind i en database.

  Når vi ser mod andre markeder ser vi at de bedste loyalitetsprogrammer og kundeklubber:

  • Er simple at forstå for kunden
  • Har et pointsystem hvor både optjening og indløsning er simpelt
  • Tilbyder målrettet og relevant information
  • Har indbyggede mekanismer, så øget kundeloyalitet giver flere point og bedre privilegier
  • Integrerer med sociale medier
  • Differentierer sig fra mængden af ”standard” kundeklubber
  • Går efter kvalitet og ikke kvantitet 
  • Er solidt forankret i virksomheden

  FLIP kundeklubben er udviklet med ovenstående in mente, og samtidig tilpasset lige netop Bog & idé’s behov og markedsføringsmæssige og strategiske udfordringer.
Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os