live/BACKEND - SAMLER TRÅDENE

ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION I ÉT

Med man­ge års er­fa­ring i at le­ve­re løs­nin­ger til spil­le­steds­bran­chen som fun­da­ment, er vi hos On­li­neCi­ty stol­te af, at kun­ne præ­sen­te­re live/BACKEND. Her sam­ler vi for al­vor trå­de­ne for det en­kel­te spil­le­sted, og til­by­der een, sam­let løs­ning til book­ing, pro­duk­tion, øko­no­mi, bil­letsalg og res­sour­cesty­ring. live/BACKEND er åbent, flek­si­belt og web­ba­se­ret, og kan au­to­ma­tisk knyt­tes sam­men med hjem­mesi­de, Fa­ce­book, kul­tu­naut, Gaf­fa m.m., så du slip­per for at op­da­te­re fle­re ste­der. live/BACKEND er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med spil­le­ste­der, og så­le­des skræd­der­sy­et til spil­le­ste­der­nes be­hov.

Muligheder » Funktioner i live/BACKEND Økonomi » Abonnement & service Community » Fællesskabet Demo » Se en demo

Hjer­tet i live/BACKEND er ad­mi­ni­stra­tions­de­len, der fo­ku­se­rer på spil­le­ste­dets res­sour­cer og ar­ran­ge­men­ter. Alle sy­ste­mer til­pas­ses spil­le­ste­dets ar­bejds­flow og ter­mi­no­lo­gi­er, så der fin­des kun unik­ke løs­nin­ger. Lige så man­ge spil­le­ste­der der fin­des, lige så man­ge må­der er der at gøre ar­bej­det på - det ta­ger vi hen­syn til og live/BACKEND er byg­get til at kun­ne til­pas­ses spil­le­ste­dets helt unik­ke be­hov.
 

Ressourcestyring

I live/BACKEND ad­mi­ni­stre­rer man selv sine res­sour­cer - det væ­ren­de alt fra sce­ner og ba­ck­s­ta­ge­rum til ek­ster­ne din­ner ste­der og så­gar de men­ne­ske­li­ge res­sour­cer som fri­vil­li­ge, tek­ni­ke­re m.m.

Dis­se res­sour­cer dan­ner ba­sis for plan­læg­nin­gen af spil­le­ste­dets ar­ran­ge­men­ter. Her ta­ler vi også om ar­ran­gø­rer og agen­tu­rer til­knyt­tet det en­kel­te spil­le­sted, og dis­se kan end­da få ad­gang til de­res eget luk­ke­de mini-live/BACKEND, hvor de kan se de­res egne ar­ran­ge­men­ter, føre på gæ­ste­li­ste m.m.

 

 

Book­ing & Øko­no­mi

Spil­le­ste­dets ar­ran­ge­men­ter er om­drej­nings­punk­tet i live/BACKEND og et hvert ar­ran­ge­ment star­ter med Book­in­gen. Her plan­læg­ger man ti­der og ste­der (hvis man har fle­re sce­ner el­ler fy­si­ske lo­ka­tio­ner un­der sam­me pa­raply), for­hand­ler kon­trak­ter, sik­rer man får ma­te­ri­a­le fra ar­ran­gø­ren m.m.

Og så skal der selvsagt være styr på det øko­no­mi­ske - ikke blot, hvad der er af­talt med ban­det, men også om­kost­nin­ger til vag­ter, ca­te­ring, over­nat­ning m.m.

Produktion

At sik­re en smi­dig af­vik­ling af et ar­ran­ge­ment er jo blandt spil­le­ste­dets vig­tig­ste op­ga­ver, og her hjæl­per live/BACKEND dig helskin­det igen­nem.

Un­der pro­duk­tio­nen plan­læg­ger man, hvad der skal bru­ges af res­sour­cer, hvor­når ba­rer åb­ner, hvor man­ge hands der skal være til get-in og me­get mere. 

Det hele til­pas­ses i et na­tur­ligt flow, så live/BACKEND sam­ti­dig vir­ker som et kon­trol red­skab, der sik­rer at man hu­sker alle de­tal­jer­ne.

 

 

Integration

Når nu man en­de­lig har styr på hele sin plan­læg­ning, al øko­no­mi­en osv., så skal bil­let­ter­ne jo også sæl­ges, og så star­ter sla­ve­ar­bej­det for al­vor - men ikke med live/BACKEND. live/BACKEND in­te­gre­res med hjem­mesi­de, kul­tu­naut, Gaf­fa og Fa­ce­book så det hele op­da­te­res på en gang - au­to­ma­tisk.

I sam­me øje­blik et ar­ran­ge­ment pu­bli­ce­res sker det­te au­to­ma­tisk til hjem­mesi­den, der po­stes på Fa­ce­book og der op­da­te­res på kul­tu­naut og Gaf­fa. Det kan så­gar også lade sig gøre at in­te­gre­re med an­dre sy­ste­mer, mo­bi­le apps m.m.

eMarketing

Ikke nok med at live/BACKEND kan sty­re hele din ad­mi­ni­stra­tion og in­te­gre­re med dine elek­tro­ni­ske ka­na­ler, du får i til­læg hele On­li­neCi­tys eMar­ke­ting sy­stem med oven i hat­ten. Her kan man sty­re sine med­lem­mer og ud­sen­de nyheds­bre­ve via SMS/MMS og email. Funk­tio­ner­ne i On­li­neCi­ty eMar­ke­ting gi­ver mu­lig­hed for til­mel­ding via SMS, kon­kur­ren­cer m.m.

Du kan læse mere om On­li­neCi­ty eMar­ke­ting her

 

live/BACKEND cases for hjemmesider samt facebook integration

live/BACKEND referencer

Det siger de om live/BACKEND

Der er allerede flere tilfredse spillesteder derude, der benytter live/BACKEND, og derved sparer masser af tid i hverdagen. Nedenfor kan du se et udpluk af udtalelser fra nogle af de spillesteder vi har lavet live/BACKEND løsninger til.

Amager Bio

Vi bruger i dag live/BACKEND til alle vores koncerter og arrangementer på vores på to spillesteder amagerbio.dk samt beta2300.dk. Vi er yderst tilfredse både med systemet og samarbejdet med OnlineCity.

Med live/BACKEND har vi fået et system som samler oplysninger om alle vores koncerter i ét og samme system - fra booking til afvikling og økonomi. Samtidig har vi fået nem og hurtig adgang til vores hjemmeside samt mulighed for at publicere på Facebook, Kultunaut og Gaffa. Vi sparer rigtig meget tid, og har ikke mindst et meget bedre overblik, så vi kan koncentrere os om det, der er vigtigt for os.
 
Kim Alex Grøndahl

 
 
Tobaksgaarden
 
Så gik tæppet: Tobaksgaarden’s nye website er nu offentliggjort. Siden januar er der arbejdet på et system som kan håndtere alt - lige fra booking, økonomi, produktion, e-marketing og hjemmeside.

 Løsningen, vi har valgt, er leveret af OnlineCity som bl.a. også er leverandør til Roskilde Festival, Amager Bio, Soundvenue, Amager Bio, Huset KBH, m.fl.

For Tobaksgaarden har der været tale om et helt nyt værktøj som giver helt nye muligheder – såvel administrativt som markedsføringsmæssigt. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med OnlineCity, som i den grad er tilbage på banen med et super fedt live/BACKEND system.

Lasse Tajmer
Tobaksgaarden
Kulturchef
 

 

Alle live/BACKEND systemer er alle med samme grundmoduler som tilsammen eller hver for sig kan tilpasses det enkelte spillesteds unikke ønsker og behov. Alle moduler, services samt priser er vejledende og vi vil ud fra en konkret dialog matche den rigtige produkt- samt prissammensætning.

Prisliste & modul sammensætning

Godt i gang med live/BACKEND

At kom­me i gang med live/BACKEND er al­tid en pro­ces og di­a­log, hvor vi hjæl­per Jer med at skrue det helt rig­tigt sam­men. Vi de­mon­stre­rer først ba­sis live/BACKEND for dig, og så får du mu­lig­hed for selv at lege lidt med live/BACKEND. På bag­grund af det­te til­pas­ser og op­ret­ter vi spil­le­ste­dets eget live/BACKEND sy­stem, med det flow, der pas­ser til ste­dets ar­bejds­gan­ge. Der­næst sam­ler vi alle bru­ger­ne som skal an­ven­de live/BACKEND til en wor­ks­hop og gi­ver en grun­dig un­der­vis­ning. Ef­ter lidt tid i brug - ty­pisk en må­ned el­ler to - eva­lu­e­rer vi så sam­men, og det har al­tid vist sig, at flowet er en smu­le an­der­le­des, man har glemt nog­le da­ta­fel­ter el­ler lig­nen­de - det ret­ter vi så til.

Gen­nem hele pro­ces­sen har vi ty­pisk en tæt kon­takt, hvor vi gør en dyd ud af at vej­le­de spil­le­ste­det, men sam­ti­dig at sæt­te os ind i ar­bejds­gan­ge­ne, så vi har den nød­ven­di­ge for­stå­el­se for på lang sigt at være en ak­tiv spar­rings­part­ner.
 

 

 

Drift

Når så man er i gang, ho­ster vi selv­føl­ge­lig sy­ste­met og stil­ler ga­ran­ti for, at det kø­rer som det skal. Det in­klu­de­rer også den til­knyt­te­de fil­ba­se med bil­le­der, pres­se­ma­te­ri­a­le m.m.

Vi ar­bej­der hele ti­den på nye ver­sio­ner, funk­tio­ner, in­te­gra­tio­ner, op­da­te­rin­ger m.m. Ba­sa­le op­da­te­rin­ger er in­klu­de­ret i den år­li­ge li­cens, men der kan til ti­der være funk­tio­ner, der kræ­ver kon­ver­te­ring af data el­ler lig­nen­de. I så fald er det selvsagt valg­frit om man øn­sker den nye funk­tion.

Vi står na­tur­lig­vis også til rå­dig­hed, hvis der er brug for sup­port.

Prisliste
BESTIL
Ba­sic op­sæt­ning 30.000,-
Drift & ser­vi­ce pr. md. 3.400,-
SMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
0,25
SMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204)
0,30
MMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
1,75
MMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204)
1,75
E-mail pris 0,03
Per­son­da­ta op­slag
(DK)
0,25
Ek­stra keyword på 1204 pr. må­ned
(Til ind­gå­en­de SMS & MMS)
99,-
Specialudvikling Kon­takt os
Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le
(SLA)
Kon­takt os
Timepris  850,-
Funk­tio­ner & ser­vi­ce  
Ar­ran­ge­ment mo­dul
Me­d­ar­bej­der mo­dul
Spil­le­sted mo­dul
(Ad­mi­ni­stra­tion af Ar­ran­gø­rer, Ba­ck­s­ta­ge-rum, Din­ner-sted, Sce­ner mv.)
SMS og e-mail kom­mu­ni­ka­tion til me­d­ar­bej­de­re
CMS mo­dul
(Ad­mi­ni­stra­tion af hjem­mesi­de)
Fa­ce­book in­te­gra­tion
eMarketing & kun­de­klub mo­dul 
(SMS, MMS & email nyheds­brev)
XML feed til Kul­tu­naut & Gaf­fa
Arrangørlogin
Hosting af hjem­mesi­der inkl. DNS 1
Til­pas­nings ti­mer 10
Driftsservice
(24x7x365)
Te­le­fon sup­port
(In­den for åbningstid)
Fast Key Ac­co­unt Ma­na­ger
  • Alle mo­du­ler, pri­ser og ser­vi­ces er vej­le­den­de
  • Alle pri­ser er i DKK og eks­kl. moms
  • Der ta­ges for­be­hold for pris­re­gu­le­ring og fejl for prisan­gi­vel­se på si­den
BESTIL
 

 

VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN

Se volumenpriser for af­sen­del­se af stør­re an­tal email og SMS, MMS be­ske­der i Skan­di­navi­en. Vi til­by­der SMS af­sen­del­se i over 180 lan­de og hvis du har spe­ci­fik­ke be­hov, for af­sen­del­se til be­stem­te lan­de skal du kon­tak­te os for en nær­me­re di­a­log. Klik ne­den­for for at se volumenpriser for af­sen­del­se af email, SMS og MMS.

Læs mere om VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN »

Som live/BACKEND kun­de bli­ver man en del af et stør­re uni­vers, som vi kal­der for live/BACKEND Com­mu­ni­ty. Her kan bru­ger­ne hen­te in­spira­tion hos hin­an­den samt på­vir­ke op­da­te­ring og vi­de­re­ud­vik­ling af live/BACKEND. For­må­let her­med er to-delt: For det før­ste sik­rer bru­ger­dre­ven ud­vik­ling, at fo­kus fast­hol­des på spil­le­ste­der­nes helt prak­ti­ske og dag­li­ge be­hov. For det an­det gør fæl­les ud­vik­ling det mu­ligt at dele ud­vik­lings­om­kost­nin­ger­ne, hvil­ket i føl­ge vo­res er­fa­ring er til stor gavn, da det en­kel­te spil­le­sted ty­pisk ikke har de sto­re mid­ler at ar­bej­de med.
 

Idéer­nes hol­de­plads

Hele året igen­nem har vi en tæt di­a­log med de spil­le­ste­der, der be­nyt­ter live/BACKEND og det sker også, at vi mø­der op som fri­vil­li­ge hjæl­pe­re til ar­ran­ge­men­ter - sim­pelt­hen for hele ti­den at for­stå de ud­for­drin­ger, spil­le­ste­der­ne sid­der med.

Det ge­ne­re­rer en hel mas­se idéer, der sam­les og eva­lu­e­res lø­ben­de.

 

 

Workshops

Et par gan­ge om året mø­des live/BACKEND Com­mu­ni­ty til wor­ks­hops, hvor der træf­fes be­slut­ning om den vi­de­re ud­vik­ling af live/BACKEND. In­den hver wor­ks­hop ud­sen­der On­li­neCi­ty et op­læg til dags­or­den som alle del­ta­ge­re kan kom­men­te­re og kom­me punk­ter til. På sel­ve wor­ks­hop­pen gen­nem­gå­es og dis­ku­te­res de ind­kom­ne for­slag og ide­er. I fæl­les­skab bli­ver vi eni­ge om, hvil­ke funk­tio­ner og fe­a­tu­res, der er mest ef­ter­s­purg­te og her­ved fast­læg­ges en plan for ud­vik­lin­gen af kom­men­de live/BACKEND-ver­sio­ner.

Vi ar­bej­der også hele ti­den på at byg­ge part­ner­ska­ber, der kan være til gavn for vo­res live/BACKEND kun­der, og det er også på dis­se wor­ks­hops det­te præ­sen­te­res. Det kan være de­sig­ne­re, in­te­gra­tion med bil­let-ud­by­de­re, nye mu­lig­he­der for be­ta­ling og bil­let­te­ring, el­ler må­ske no­get helt tred­je. Of­test ud­sprin­ger dis­se af live/BACKEND bru­ge­re, der kom­mer med en god idé, som On­li­neCi­ty for­føl­ger vi­de­re, og fin­der en prak­tisk og tek­nisk løs­ning på.

Du kan her se en demo af live/BACKEND og få et godt indblik i de mange moduler og funktioner som live/BACKEND tilbyder. Ønsker du selv at afprøve live/BACKEND, så kontakt os og vi vil sende dig de nødvendige informationer og adgangsoplysninger.

Tillæg live/BACKEND demo video

Bestil demo login 
Gå til demo side 
Spørgsmål til live/BACKEND 

Video på vej!
  Copyright © OnlineCity

 

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os