JOB HOS ONLINECITY

Dedikeret it-­sælger søges til ambitiøs og dynamisk it­-virksomhed

Er du en dyg­tig og de­di­ke­ret it-sæl­ger på jagt ef­ter nye ud­for­drin­ger? Vo­res løs­nin­ger er blandt de bed­ste og mest in­nova­ti­ve på det glo­ba­le mar­ked for SMS/MMS og email-ga­teway (Ga­teway­a­pi.com) samt event­løs­nin­ger (Li­veBa­ck­end.dk), og vi har de bed­ste kun­der!
 
Med vo­res am­bi­tiø­se vækst­pla­ner har vi der­for brug for en su­per-sæl­ger, der både kan være med til at dri­ve og ud­vik­le vo­res salg af de to for­skel­li­ge ho­ved­pro­duk­ter, men som også kan sup­por­te­re vo­res ek­si­ste­ren­de kun­der på beg­ge om­rå­der og ikke mindst hånd­te­re nye kun­de­hen­ven­del­ser. Hvis du vil være en del af en ung og dy­na­misk it-virk­som­hed med sto­re am­bi­tio­ner og et hu­mo­ri­stisk, ufor­melt ar­bejds­mil­jø, så er det må­ske dig, vi le­der ef­ter.

Jobbet

I tæt spar­ring med vo­res salgs­chef skal du dri­ve og ud­vik­le vo­res salg samt dri­ve og ud­vik­le et nyt sup­port-team. Der er så­le­des både tale om en sæl­ger-rol­le og en sup­port-rol­le. Du vil kom­me til at ar­bej­de med salg i hele ver­den - lige nu pri­mært Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge. 
 
Du skal være en de­di­ke­ret wing­man til salgs­che­fen men med dit eget bud­get, din egen po­r­te­føl­je og - hvis vilj­en og re­sul­ta­ter­ne føl­ges - må­ske som kom­men­de Nor­dic Ma­na­ger. Du plan­læg­ger selv dine salgs­mål, så der er frie tøj­ler, så læn­ge du når dine mål. Vi stil­ler sto­re krav til rap­por­te­ring af dine ind­sat­ser og pipe­li­ne-sty­ring i vo­res CRM sy­stem.
 
I job­bet vil du kom­me til at være ude hos kun­der­ne 20% af ti­den, hvor sal­get fo­re­går, når du skal sæl­ge event­løs­nin­ger. Vi bru­ger nye “new sa­les”-mo­del­ler, der­for kom­mer de fle­ste kun­der di­rek­te til dig, MEN du skal også selv kun­ne bi­dra­ge. Vo­res kun­der fin­des in­den­for alle seg­men­ter, og vi for­ven­ter, at du bi­dra­ger til ud­vik­ling, seg­men­te­ring og op­søg­ning af kun­de­em­ner.
 
Job­bet kræ­ver, at du skal være yderst struk­tu­re­ret i dit ar­bej­de, men du vil få hjælp med til­bud­s­skriv­ning og or­dre­be­hand­ling ifm. stør­re pro­jek­ter af vo­res back-of­fi­ce, hvis det bli­ver nød­ven­digt.
 
Vo­res kun­der bru­ger vo­res pro­duk­ter på alle ti­der af døg­net, og sup­port er en vig­tig del af vo­res virk­som­hed. Der­for kræ­ver job­bet også, at du er flek­si­bel, og har lyst til - sam­men med re­sten af hol­det - at være klar, når vo­res kun­der har brug for os. 
 

Dine kom­pe­ten­cer

 • Du har min. 3-5 års er­fa­ring med salg til B2B.
 • Det er des­u­den et ab­so­lut krav, at du har haft med it-salg at gøre, at du har haft suc­ces med det og kan do­ku­men­te­re dine re­sul­ta­ter. 
 • Du be­hø­ver ikke at være it-eks­pert, men vi for­ven­ter, at du har et godt kend­skab til om­rå­det og be­sid­der en god evne til at til­eg­ne dig ny vi­den. Det for­nød­ne kend­skab til vo­res pro­duk­ter og ydel­ser op­når du gen­nem tæt sam­ar­bej­de med vo­res tek­ni­ske eks­per­ter.
 • Et stort net­værk ek­sem­pel­vis fra salg af løs­nin­ger til den of­fent­li­ge sek­tor el­ler mel­lem­sto­re og sto­re pri­va­te virk­som­he­der vil være en for­del. 
 • Du er pro­fes­sio­nel i din til­gang til kun­der­ne, er ser­vi­ce­min­ded og har en stor for­ret­nings­for­stå­el­se.
 • Du ev­ner at sæt­te kun­den i cen­trum på dine mø­der, hvor du skal være løs­nings­o­ri­en­te­ret og idé­ska­ben­de i di­a­lo­gen med kun­den.
 • Du er po­si­tiv og en hold­spil­ler, som ta­ger stort per­son­ligt an­svar for dine egne op­ga­ver så­vel som for sam­ar­bej­det og det gode ar­bejds­mil­jø.
 • Du skal være selv­star­ter af na­tur og have en pro­ak­tiv ad­færd i dit dag­li­ge ar­bej­de.
 • Du skal være en “Clo­ser med stort C”, der hen­ter din ener­gi ved at lan­de or­drer­ne. 
 • Du er vel­for­mu­le­ret i både skrift og tale, på dansk og en­gelsk.
 • Du skal have kø­re­kort, og da din fa­ste ar­bejds­plads vil bli­ve i Oden­se, fo­re­træk­ker vi, at du bor på fyn.
 

Vi til­by­der

Du vil få et ud­for­dren­de og ud­vik­len­de job i én af DK’s ny­e­re spæn­den­de it-virk­som­he­der – hvor din ind­sats vil få stor be­tyd­ning. Både for os som virk­som­hed og for dine egne mu­lig­he­der for at ud­vik­le dig. Vi til­by­der en fan­ta­stisk rej­se med en fan­ta­stisk virk­som­hed – hvor vi kun lige er star­tet!
 
Med den ret­te ind­sats får du en unik kar­ri­e­re­mu­lig­hed ind­led­nings­vis i DK, men over tid i ud­lan­det, hvor dit en­ga­ge­ment, flid og re­sul­ta­ter vil åbne dis­se mu­lig­he­der for dig. Du vil så­le­des kun­ne styr­ke din egen ud­vik­ling til en stærk po­si­tion i både virk­som­he­den og i bran­chen. 
 
Vi ar­bej­der hele ti­den på at sik­re, at vo­res løs­nin­ger er så in­nova­ti­ve, ef­fek­ti­ve og vær­di­ska­ben­de for kun­der­ne som over­ho­ve­det mu­ligt. Vi har de bed­ste kun­der, som vi sæt­ter en ære i at have en god og tæt di­a­log med. Der­for er vi en virk­som­hed, man kan være stolt af, at være en del af.
 
Du vil bli­ve en del af et team af de­di­ke­re­de og dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re. Vi går op i at være gode kol­le­ga­er og have det sjovt. Vi er ufor­mel­le og hu­mo­ri­sti­ske, og vi er dre­vet af vo­res fæl­les am­bi­tio­ner for virk­som­he­den og af at ska­be vær­di for vo­res kun­der.
 
Vi til­by­der en løn­pak­ke, der in­de­bæ­rer en god grund­løn samt en yderst at­trak­tiv pro­vi­sion for op­nå­e­de re­sul­ta­ter.
 
Er du den su­per-sæl­ger vi mang­ler, og har du lyst til at være en del af hol­det? Så send en kort mo­ti­ve­ret an­søg­ning på mail til vo­res salgs­chef Birol Al­ti­nok på ba@on­li­ne­ci­ty.dk, hvor du i kor­te træk for­tæl­ler, hvor­for du er den ret­te til job­bet, samt et par ek­semp­ler på tid­li­ge­re re­sul­ta­ter el­ler er­fa­rin­ger.
 

Arbejdssted

Bu­chwalds­ga­de 50
5000 Oden­se C
Denmark


Ansøgningsfrist

Sna­rest mu­ligt. Vi kal­der lø­ben­de folk til sam­ta­le, ind­til stil­lin­gen er be­sat.
 
 

Vi arbejder for

 • DR 1
 • Kims
 • Nestle
 • Jensen's Bøfhus
 • Danske Bank
 • Lego
 • Läkerol
 • Carlsberg
 • TDC
 • Niras
 • Gyldendal
 • VEGA
 • Interflora
 • Loreal
 • Topdanmark
 • Tulip
 • Pfizer
 • AutoMester
 • TreFor
 • Rolf Barfoed
 • Prosa
 • Brødrene Dahl
 • FynBus
 • Statens IT
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Aller
 • Bog & Idé
 • metroxpress
 • Roskilde Festival

App referencer

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os