Gateway løsning for IT-professionelle

SMS, MMS og email gateway

Med over 10 års er­fa­ring i at ud­vik­le og drif­te SMS, MMS samt email ga­teway ser­vi­ces til både sto­re og små virk­som­he­der, til­by­der vi et pro­fes­sio­nelt SMS, MMS og email ga­teway se­tup. Vi til­by­der i dag vo­res ga­teway ser­vi­ces til mere end 800 dan­ske og uden­land­ske virk­som­he­der med stor kun­de­til­freds­hed. Vi stil­ler alle de nød­ven­di­ge API-tje­ne­ster til rå­dig­hed med en ser­vi­ce­min­ded sup­portaf­de­ling, som står klar 24/7 til at hjæl­pe dig med dine be­hov og spørgs­mål.
Muligheder » API funktioner Økonomi » Abonnement & trafik Service » Drift & support API » Dokumentation

Send SMS, MMS & email

Via On­li­neCi­tys ga­teway er det mu­ligt at af­sen­de SMS, MMS samt email. Af­sen­del­se fo­re­går via en­ten SOAP el­ler HTTP API, som be­skre­vet i vo­res gateway-dokumentation. Ga­teway un­der­støt­ter fle­re ty­per af­sen­del­se, f.eks. Pro­fes­sio­nel samt Bulk - se pri­ser un­der “økonomi”. Som ga­teway-abon­nent har man mu­lig­hed for at sen­de SMS samt MMS til mod­ta­ge­re i stort set alle lan­de.

Som ga­teway-abon­nent kan man be­nyt­te en ræk­ke flek­sib­le mu­lig­he­der i for­bin­del­se med ud­sen­del­se af SMS samt MMS. F.eks. overtak­se­ring, do­na­tion/ind­sam­ling, an­gi­vel­se af be­stemt tids­punkt for ud­sen­del­se, an­gi­vel­se af af­sen­der­tekst - f.eks. navn på tje­ne­ste el­ler fir­ma, cal­l­ba­ck med sta­tus­rap­por­ter på af­send­te be­ske­der.er nog­le af de funk­tio­ner som er un­der­støt­tet af On­li­neCi­tys ga­teway.

On­li­neCi­tys ga­teway un­der­støt­ter både di­a­log-ba­se­re­de tje­ne­ster, hvor man sen­der en be­sked til én spe­ci­fik mod­ta­ger, samt  in­for­ma­tion­s­tje­ne­ster, hvor sam­me be­sked sen­des til fle­re mod­ta­ge­re. Med tags un­der­støt­ter ga­teway ind­sæt­tel­se af dy­na­misk data, så selv be­ske­der i så­dan­ne bulk-ud­sen­del­ser kan per­son­lig­gø­res.

 

 

 

Mod­tag SMS & MMS

On­li­neCi­tys ga­teway gi­ver mu­lig­hed for mod­ta­gel­se af SMS og MMS fra abon­nen­ter i ind- og ud­land via keyword på 1204 (4-cif­ret nr.), mod­ta­ger nr. på GSM-mo­dem (8-cif­ret nr.) el­ler via et exten­ded num­ber (12-cif­ret nr.). Du kan ud­vik­le egne be­sked-ba­se­re­de tje­ne­ster, uan­set om det er simp­le A/B-tje­ne­ster, kon­kur­ren­cer el­ler di­a­log­ba­se­re­de tje­ne­ster.

Der kan knyt­tes fle­re mod­ta­ge­mu­lig­he­der til sam­me ga­teway-kon­to, f.eks. vil­kår­ligt man­ge keywords. Den ind­gå­en­de (MO-)tra­fik af­le­ve­res til mod­ta­ge­tje­ne­ste ef­ter dit eget valg på sam­me måde som sta­tus­rap­por­ter på MT-tra­fik, via en­ten SOAP API el­ler HTTP GET/POST. F.eks. kan hvert keyword kon­fi­gu­re­res med se­pa­rat mod­ta­ge­tje­ne­ste, el­ler sam­me mod­ta­ge­tjen­ste kan man an­ven­des til fle­re keywords.

Keywords op­ret­tes som stan­dard på vo­res egen ap­pli­ka­tio­nes­ko­de, 1204, så de er til­gæn­ge­li­ge for alle dan­ske abon­nen­ter, uan­set ope­ra­tør. Vi til­by­der også op­ret­tel­se af keywords på lan­de­spe­ci­fik­ke ap­pli­ka­tio­nes­ko­der i de fle­ste an­dre lan­de. Kon­takt os for at høre mere om mu­lig­he­der og pri­ser.
 

Andre funktioner & services

 • API services
  API services

  Af­sen­del­se af SMS og MMS MT-tra­fik samt email via SOAP/HTTP el­ler HTTP GET/POST API. Cal­l­ba­ck via SOAP el­ler HTTP POST.

 • HLR opslag
  HLR opslag

  Mulig­hed for at få in­for­ma­tion om, hvor­vidt et mo­bilnum­mer er ak­tivt samt hvil­ken te­le­o­pe­ra­tør, num­me­ret til­hø­rer.

 • Overtaksering
  Overtaksering

  Tak­se­ring af alle dan­ske abon­nen­ter - uan­set ope­ra­tør. Mulig­hed for at tak­se­re abon­nen­ter i man­ge an­dre lan­de - kon­takt os for at høre nær­me­re om til­gæn­ge­li­ge lan­de.

 • Hosted GSM-modem
  Hosted GSM-modem

  Med et alm. SIM-kort kan du få ho­stet dit eget 8-cif­re­de num­mer, der kan an­ven­des til mod­ta­gel­se af SMS. Ho­sted GSM gi­ver mu­lig­hed for tje­ne­ster, der be­nyt­tes af abon­nen­ter i både ind- og ud­land.

 • Donation
  Donation

  Of­fent­li­ge ind­sam­lin­ger (be­mærk dis­se skal være for­hånds­god­kendt af po­li­ti­et) kan be­nyt­te do­na­tion via SMS, hvor ope­ra­tø­rer­ne ta­ger et sær­ligt, lavt re­ve­nue sha­re. Læs mere hos Po­li­ti­et og på ram­me­af­ta­len.dk.

 • Extended numbers
  Extended numbers

  Mulig­hed for mod­ta­gel­se af SMS på 12-cif­ret num­re, der er di­rek­te opkoblet til te­le­sel­ska­ber­nes be­sked­cen­tra­ler (SMSC). 

 • Status
  Status

  Mod­tag sta­tus­rap­por­ter på de be­ske­der, der ud­sen­des. Sta­tus­rap­por­ter in­de­hol­der in­for­ma­tion om le­ve­rings­sta­tus, her­un­der tids­stem­pel, sta­tus­ko­de og evt. fejl­be­sked. Sta­tus­rap­por­ter le­ve­res til mod­ta­ge­tje­ne­ste ef­ter eget valg.

 • Keyword på 1204
  Keyword på 1204

  Keyword gi­ver mu­lig­hed for mod­ta­gel­se af SMS og MMS (MO: Mo­bi­le Ori­gi­na­ted tra­fik) fra alle dan­ske abon­nen­ter - uan­set ope­ra­tør. On­li­neCi­tys ga­teway le­ve­rer MO-tra­fik til mod­ta­ge­tje­ne­ste ef­ter eget valg. On­li­neCi­ty til­by­der også op­ret­tel­se af keywords på lan­de­spe­ci­fik­ke ap­pli­ka­tions­ko­der i ud­lan­det.

 • SSL kryptering
  SSL kryptering

  Ved at an­ven­de SSL-for­bin­del­se til On­li­neCi­tys ga­teway over­fø­res tra­fik via en sik­ker, kryp­te­ret for­bin­del­se. Uan­set, om SSL-for­bin­del­se an­ven­des er al MT-tra­fik kryp­te­ret, når tra­fik af­le­ve­res til mo­bil­net­værk.

OnlineCity er altid konkurrencedygtige på pris og ydelser inden for SMS, MMS og e-mail trafik og vi yder tilsvarende en professionel support og stabil drift så du ikke går på kompromis. Vores gateway platform lader os dirigere beskeder dynamisk på en kombination af pris og abonnentens oprindelige eller aktuelle netværk. Dette betyder at du altid kan være sikker på, at vi leverer beskeder med den bedste kvalitet og pris i markedet.

Kontakt os gerne så vi kan sammensætte den rigtige produktpakke samt pris til din virksomhed og har du behov som ligger udover hvad du kan finde her på siden på f.eks. trafik, special behov eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 

Produktkategorier

Prisliste
BESTIL

BESTIL

BESTIL
Ga­teway op­ret­tel­se
 
750,- 1.500,- 2.500,-
Pris pr. må­ned
 
125,- 350,- 1.000,-
SMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
0,27 0,25 0,24
SMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204) 
0,35 0,32 0,30
MMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
- 1,75 1,60
MMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204) 
- 1,75 1,60
Email pris
 
- 0,04 0,03
HLR opslag
 
- 0,11 0,09
Per­son­da­ta op­slag
(Danmak)
- 0,30 0,25
Ek­stra keyword på 1204 pr. må­ned
(Til ind­gå­en­de SMS & MMS)
- 99,- 49,-
Uden­land­sk keyword
(Til ind­gå­en­de SMS & MMS)
- Kon­takt os Kon­takt os
GSM-mo­dem op­ret­tel­se
(
Eget 8-cif­re­de nr.)
- 3.500,- 2.500,-
GSM-mo­dem pr. må­ned 
(Eget 8-cif­re­de nr.)
- 150,- inkl.
Exten­ded num­bers op­ret­tel­se
(
Eget 12-cif­re­de nr.)
- 3.000,- 2.000,-
Exten­ded num­bers pr. må­ned
(Eget 12-cif­re­de nr.)
- 50,- 30,-
Ap­pli­ka­tions­ko­de op­ret­tel­se
(
Eget 4-cif­re­de nr.)
- - Kon­takt os
Ap­pli­ka­tions­ko­de pr. må­ned
(Eget 4-cif­re­de nr.)
- - Kon­takt os
Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le
(SLA)
- - Kon­takt os
Funk­tio­ner & ser­vi­ces      
SMS af­sen­del­se
(Alle lan­de)
SMS mod­ta­gel­se
(Alle lan­de)
SMS sta­tus
(Alle lan­de)
Flash SMS
(Alle lan­de)
MMS af­sen­del­se
(DK, SE & NO)
MMS mod­ta­gel­se
(DK, SE & NO)
MMS sta­tus
 
Inkl. an­tal keywords på 1204
 
2 4
Email af­sen­del­se
 
HLR opslag
 
Persondata opslag
 
GSM-modem
 
Exten­ded num­bers
 
Ap­pli­ka­tions­ko­de op­ret­tel­se & drift
(Eget 4-cif­re­de nr.)
HTTP post
(For SMS for­sen­del­se)
WEB-service
(SOAP 
protokol)
Short Mes­sa­ge Peer-to-Peer Pro­to­col
(SMPP pro­tokol)
API do­ku­men­ta­tion
(Beskrivelse for af­sen­del­se og mod­ta­gel­se af SMS, MMS & email)
Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le
(SLA)
Tek­nisk email & te­le­fon sup­port
(I
nden for åbningstid)
Driftsservice
(24x7x365)
Di­rek­te ad­gang til Te­ch­ni­cal Ac­co­unt Ma­na­ger
(Inden for åbningstid)
  BESTIL BESTIL BESTIL

 

VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN

Se volumenpriser for af­sen­del­se af stør­re an­tal email og SMS, MMS be­ske­der i Skan­di­navi­en. Vi til­by­der SMS af­sen­del­se i over 180 lan­de og hvis du har spe­ci­fik­ke be­hov, for af­sen­del­se til be­stem­te lan­de skal du kon­tak­te os for en nær­me­re di­a­log. Klik ne­den­for for at se volumenpriser for af­sen­del­se af email, SMS og MMS.

Læs mere om VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN »

Ser­vi­ce, drift og sup­port er ry­gra­den i On­li­neCi­tys for­ret­ning og va­re­ta­ges der­for al­tid af kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le, med man­ge års er­fa­ring i drift af ga­teway sy­ste­mer. Alle On­li­neCi­tys ga­teway ser­vi­ces er over­vå­get af On­li­neCi­tys over­våg­nings­sy­ste­mer in­ter­nt som ek­ster­nt, som kon­stant hol­der øje med evt. drifts­for­styr­rel­ser el­ler an­dre tek­ni­ske for­styr­rel­ser og der står al­tid per­so­na­le klar til at ud­bed­re evt. drifts­pro­ble­mer el­ler an­dre sup­port op­ga­ver.
 

 

Kun­de ser­vi­ce - 24x7x365

Som ga­teway kun­de har du al­tid mu­lig­hed for at kom­me i kon­takt med en af vore sup­port­me­d­ar­bej­de­re, som står klar til at hjæl­pe dig døg­net rundt. Sup­port uden for nor­mal åb­nings­tid be­teg­nes som akut sup­port og er al­tid be­man­det.

Det er mu­ligt at teg­ne ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le (SLA) af­ta­le med On­li­neCi­ty på det ni­veau som pas­ser din virk­som­hed, så­le­des at kri­ti­ske ga­teway ser­vi­ces har det pas­sen­de ser­vi­ce ni­veau. Kon­takt os ger­ne for at høre om mu­lig­he­der­ne i en ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le (SLA) for din virk­som­hed.  

 

 

Servicemål

On­li­neCi­ty har op­stil­let en ræk­ke over­ord­ne­de ser­vi­ce­mål, som vi ga­ran­te­rer alle vore ga­teway kun­der som an­ven­der vo­res ser­vi­ces op­ti­ma­le vil­kår.

Vo­res ser­vi­ce­mål:

 • Ga­ran­te­ret op­pe­tid: 99,9% på ser­ver
 • Over­våg­nig: Døg­nover­våg­ning af ser­ver
 • Ba­ck­up:  Dag­lig ba­ck­up, 7 da­ges rul­len­de
 • Sup­port: Ga­ran­te­ret sup­port in­den for nor­mal åb­nings­tid
 • Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le (SLA): 24x7x365 sup­port
   

Plan­lagt ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­de plan­læg­ges og ud­fø­res, så det er til mindst gene for vo­res kun­der som ty­pisk er på ikke kri­ti­ske tids­punk­ter om nat­ten.

In­te­gra­tion sup­port

Vi hjæl­per hele vej­en fra start til slut med in­te­gra­tio­nen af de øn­ske­de ga­teway ser­vi­ces og der til­knyt­tes en fast sup­port­me­d­ar­bej­der, som bi­står med den tek­ni­ske in­te­gra­tion. Så­le­des kom­mer man al­tid godt igang med an­ven­del­sen af de man­ge ga­teway ser­vi­ces som vi stil­ler til rå­dig­hed.

Ud­over sup­port stil­les der også en ræk­ke ko­de­ek­semp­ler til rå­dig­hed, så­le­des at man nemt kan gen­nem­skue hvor­le­des im­ple­men­te­rin­gen skal fo­re­gå.

 

Hvorfor vælge os

Hvorfor OnlineCity?

OnlineCity har udover sine mange års erfaring i gateway udvikling, drift og support et teknisk setup, som sikrer vore kunder den mest stabile og effektive gateway leverance. Vi har opbygget hele vores gateway infrastruktur efter et redundant setup, som sikrer at evt. driftsudfald, vedligeholdelsesarbejde og andre tekniske udfordringer er til mindst gene for vore kunder. Vi måler løbende på vores kunders tilfredshed og optimerer løbende på alle områder, så der altid er stor kundetilfredshed hos alle vore gateway kunder i alle produktkategorier.

Nogle af de kunder som idag anvender OnlineCitys gateway er:

 • Danske Bank
 • TopDanmark
 • Jensen’s Bøfhus
 • Nestle
 • Niras
 • Tulip


OnlineCity håndterer idag mange millioner SMS, MMS og e-mail afsendelser og modtagelser.

 

Her på si­den kan du læse og down­lo­a­de API do­ku­men­ta­tion for On­li­neCi­tys ga­teway ser­vi­ces og læse de ty­pi­ske spørgs­mål via vo­res FAQ som vi mod­ta­ger fra vore kun­der og sam­ar­bejds­part­ne­re.

FAQ - Typiske spørgsmål & svar

Vi op­sam­ler lø­ben­de de man­ge gode spørgs­mål vi får fra vore kun­der og du kan her­un­der se en sam­let FAQ li­ste over de ty­pi­ske spørgs­mål vi mod­ta­ger, samt svar her­på. Har du an­dre spørgs­mål er du som al­tid vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Læs mere om FAQ - Typiske spørgsmål & svar »

Gateway cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os