Løsninger & ydelser

 • App ı

  Vi tilbyder udvikling af native apps inden for iOS, Android og Windows samt HTML 5 web app.  Læs mere

 • Gateway ı

  Afsendelse og modtagelse af SMS, MMS og e-mail i hele verden fra ét og samme gateway API. Læs mere

 • eMarketing ı

  Målret markedsføringen via SMS, MMS og e-mail og hold styr på segmenterne. Læs mere

 • Nyhed ı

  Opret gratis konto på GatewayAPI og send beskeder i hele verden. Gå til GatewayAPI.com

 • Event ı

  Komplet event management platform til event administration for store og små spillesteder. Læs mere

 • Rådgivning ı

  Få strategisk rådgivning i udnyttelse og optimering af dine mobil aktiviteter. Læs mere

Sidste nyt

Send SMS fra 12 øre i Dan­mark

Vi har gjort det gra­tis, at bru­ge vo­res helt nye SMS og MMS ga­teway og du skal der­for kun be­ta­le, for den tra­fik du ud­sen­der igen­nem gatewayapi.com. Du kan sen­de SMS be­ske­der helt ned fra 12 øre pr. SMS i Dan­mark og med ad­gang til, at sen­de i over 200 lan­de.

Kom i gang al­le­re­de nu og op­ret en gra­tis kon­to på gatewayapi.com

Event ma­na­ge­ment - live/BACKEND

Ny ver­sion af live/BACKEND er fri­gi­vet med man­ge nye for­bed­rin­ger og helt nye mo­du­ler for bl.a. vagt­plan­læg­ning, event­ka­len­der, gæ­ste­li­ster, bil­letsalg og me­get mere. 

Vil du prø­ve det helt nye live/BACKEND, så send os en mail på info@onlinecity.dk

 

SMS & MMS WALL

SMS og MMS wall er en ef­fek­tiv plat­form der gi­ver mu­lig­hed for, at kon­fe­ren­ce­del­ta­ge­re kan ind­sen­de spørgs­mål og kom­men­ta­rer di­rek­te til op­lægs­hol­der­ne.

Vil du høre mere så kon­takt Tho­mas Hof­mann på th@oc.dk

 

OC team

Tho­mas Hof­mann

Mit om­drej­nings­punkt er pro­dukt- og kon­cep­t­ud­vik­ling. En god dag er når skæ­ve ide­er bli­ver til in­nova­ti­ve pro­­duk­ter. Li­­vet som evig iværk­­sæt­ter er jo skønt!!

Pro­­duk­t­ud­vik­ling & salg | Di­rek­tør & Part­ner | th@onlinecity.dk

Birol Al­ti­nok

At sik­re en ef­­fek­tiv ad­­mi­­ni­­stra­tion og kun­­de­­ser­vi­­ce er et ab­so­lut fo­­kus for mig. En god dag i OC er når kun­­de­til­freds­he­­den er størst. Og så selv­føl­ge­lig når reg­nin­ger­ne bli­ver be­talt til ti­den;-)

Ad­­mi­­ni­­stra­tion, regn­­skab & salg | Di­rek­tør & Part­ner | ba@onlinecity.dk

 

Læs mere om OC team »

Vi arbejder for

 • DR 1
 • Kims
 • Nestle
 • Jensen's Bøfhus
 • Danske Bank
 • Lego
 • Läkerol
 • Carlsberg
 • TDC
 • Niras
 • Gyldendal
 • VEGA
 • Interflora
 • Loreal
 • Topdanmark
 • Tulip
 • Pfizer
 • AutoMester
 • TreFor
 • Rolf Barfoed
 • Prosa
 • Brødrene Dahl
 • FynBus
 • Statens IT
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Aller
 • Bog & Idé
 • metroxpress
 • Roskilde Festival
Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os